OSA SPOTLIGHT

/ Home

บริษัท OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd. เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลระยองสู้ภัยโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ทางบริษัท OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ให้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19)

บริษัท OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd. เราเชื่อมั่นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) จังหวัดระยอง และประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตในไม่ช้า ทางบริษัทขอร่วมส่งแรงใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลระยองสู้ภัยโควิด-19 และผู้ที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd.

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ได้สร้างความหวาดหวั่น วิตกกังวลให้ประชาชน และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรูปแบบใหม่อย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่เสมือนด่านหน้าและกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤต ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ได้เสียสละตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเต็มความสามารถ ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท OSA Valve Services (Thailand) Co.,Ltd. จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กาลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาลระยอง ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ให้ผ่านพ้นวิกฤตการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) โดยการบริจำคน้ำดื่ม จำนวน1,600 ขวด ให้แก่โรงพยาลระยอง ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลระยองสู้ภัยโควิด-19 และจัดสรรแก่ประชาชนจังหวัดระยองที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กักตัวบริเวณโรงพยาบาลสนาม หรือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลระยอง

If you need any industrial solution, please contact with us